ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИПлани семінарських занять

Плани семінарських занять з "Історії держави та права України" Плани семінарських занять (всі теми)

тема 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ (7 - початок 12 ст.).

тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (друга половина 11 – середина 15 ст.).

тема 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ.

тема 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД НАРОДНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 рр.

тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.).

тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ.

тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ.

тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1772-1918 рр.).

тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1920 рр.).

тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1923 рр.).

тема 12. УТВОРЕННЯ СРСР ТА ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ЙОГО СКЛАДІ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939 рр.).

тема 13. ЗМІНИ У ДЕРЖАВНОМУ УСТРОЇ І ПРАВІ УРСР У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

тема 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПЕРІОД “ВІДЛИГИ” М.ХРУЩОВА (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.), У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” Л.БРЕЖНЄВА (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) ТА У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1986-1991 рр.). РОЗПАД СРСР І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

вверхМодуль, іспит, контрольні ...


Зразок контрольного підсумкового завдання з "Історії держави та права України" Зразок контрольного підсумкового завдання

Екзаменаційні питання з курсу "Історія держави і права України" Екзаменаційні питання

Теми контрольних робіт з "Історії держави і права України"
для студентів І курсу заочного відділення Правничого коледжу Теми контрольних робіт (для заочного відділення)

вверхТеми курсових робіт

Теми курсових робіт з "Історії держави та права України"
для студентів І курсу Правничого коледжу ЛНУ ім. Івана Франка Теми курсових робіт

тема 1 Рабовласницькі державні утворення на території
Північного Причорномор’я та Приазов’я: загальна характеристика.
тема 2 Джерела права Київської Русі.
тема 3 Суспільно-політичний лад і право Галицько-Волинського князівства.
тема 4 Приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
та їх правове становище (кінець ХІV – перша половина ХVІІ ст.).
тема 5 Запровадження Магдебурзького права на території України,
його основні риси та історико-правове значення.
тема 6 Політичні унії кінця ХІV - XVІ ст. та їх державно-правове значення.
тема 7 Правова система українських земель у складі Литви та Польщі.
тема 8 Литовські статути – кодифіковані джерела феодального права XVІ ст.:
загальна характеристика.
тема 9 Виникнення Запорізької Січі.
Суспільно-політичний устрій та право Запорізької Січі.
тема 10 Соціально-політичні передумови відновлення української державності у середині ХVII ст.
Національно-визвольна війна 1648 – 1654 рр.
тема 11 Українська державність та право у 1648 – 1654 рр.
тема 12 Березневі статті Богдана Хмельницького 1654р.
та їх політико-правові наслідки для української державності.
тема 13 Основні риси автономного устрою України у складі Росії у другій половині ХVІІ ст.
тема 14 Ліквідація автономного устрою України у складі Російської імперії та її юридичне оформлення.
тема 15 Правова система України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
тема 16 Перші спроби кодифікації українського права у ХVIIІ ст.
«Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
тема 17 Конституція Пилипа Орлика 1710 р. : її політико-правова суть, основні положення
та значення для української конституційно - правової доктрини.
тема 18 Державно - політичні та соціальні процеси на українських землях
у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.
тема 19 Характеристика правової системи та нові спроби кодифікації права України
в складі Росії у першій половині ХІХ ст.: «Зібрання малоросійських прав», 1807 року.
тема 20 Соціально-економічні та державно-політичні перетворення в Україні
у другій половині ХІХ ст. Реформи 1861, 1864, 1874 рр.
тема 21 Судова система та процес України у складі Російської імперії другої половини ХІХ ст.
тема 22 Джерела та основні риси права України
у складі Російської імперії другої половини ХІХ ст.
тема 23 Зародження українського суспільно-політичного руху ХІХ ст.
та його основні ідеї.
тема 24 Приєднання західноукраїнських земель до складу Австро-Угорської імперії
та їх правове становище у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
тема 25 Державний апарат західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини до 1848 року.
тема 26 Основні риси та кодифікація права України у складі Австро-Угорщини
кінця ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
тема 27 Характеристика державного ладу Галичини, Північної Буковини та Закарпаття у 1848 – 1918 рр.
тема 28 Джерела та основні риси права західноукраїнських земель у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.
тема 29 Судова система та процес на західноукраїнських землях у ХІХ – поч. ХХ ст.
тема 30 Державний лад і право України поч. ХХ ст. до 1917 р.
тема 31 Утворення українських політичних партій на поч. ХХ ст.
та їх програмні шляхи розбудови української державності.
тема 32 Політико-правова сутність та значення Універсалів Української Центральної Ради.
тема 33 Суспільно-політичний лад і право УНР періоду Центральної Ради.
тема 34 Конституційне будівництво УНР 1917 р. - квітень 1918 рр.
тема 35 Держава і право Української держави ( квітень – листопад 1918 р.).
тема 36 Суспільний - політичний лад і право УНР доби Директорії. Занепад української державності.
тема 37 Акт злуки УНР та ЗУНР 1919 року та правові аспекти їх взаємовідносин.
тема 38 Державне будівництво і право ЗУНР (1918 – 1923 рр.). Причини падіння ЗУНР.
тема 39 Встановлення радянської влади в Україні. Держава і право України у складі СРСР 1922 – 1939 рр.
тема 40 Держава і право України в роки Другої світової війни.
тема 41 Діяльність ОУН – УПА. Спроби національно-державного будівництва в умовах окупації.
тема 42 Державно-політичні режими та розвиток правової системи УРСР
в другій половині 1950-х – в середині 1980 рр.
тема 43 Характеристика Українського дисидентського руху (“шестидесятники”).
Українська Гельсинська Група (УГГ).
тема 44 Державотворчі тенденції УРСР в період перебудови.
Декларація про державний про державний суверенітет 16 липня 1990 року.
тема 45 Проголошення незалежності України. Державний лад, політичний режим
і правова система України на сучасному етапі (1991-2005 рр.).


вверх


Лекції

Тема  1. - Стародавні держави і право на території України
Тема  2. - Держава і право Київської Русі
Тема  3. - Держава і право Галицько-Волинського князівства (друга половина 11 – середина 14 ст.)
Тема  4. - Держава і право українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Тема  5. - Держава і право України у період народно-визвольної війни 1648-1654 рр
Тема  6. - Держава і право України у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
Тема  7. - Держава і право України у складі Російської імперії у першій половині 19 ст.
Тема  8. - Держава і право України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст.
Тема  9. - Держава і право Західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії (1772-1918 рр.)
Тема 10. - Держава і право у період відродження Української державності (1917-1920 рр.)
Тема 11. - Держава і право Західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.)
Тема 12. - Зміни у державному устрої і праві у період Другої Світової війни
Тема 13. - Держава і право УРСР у період “відлиги” М.Хрущова (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.), у період “застою” Л.Брежнєва (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) та у період перебудови (1986-1991 рр.).


вверх


Тести

Тема 1. Стародавні держави і право на території України
Тема 2. Держава та право Київської Русі
Тема 3. Держава та право Галицько-Волинського князівства
Тема 4. Держава і право українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Тема 5. Держава і право України у період народно-визвольної війни 1648-1654 рр.
Тема 6. Держава і право України у період Гетьманщини
Тема 10. Держава і право України у період відродження Української державності
Тема 11. Держава і право Західноукраїнської народної республіки
Загальні факультетські.


вверх    © 2009 Правничий коледж ЛНУ ім. І.Франка