ФІЛОСОФІЯ

Теми лекційних занять Плани семінарських занять

Теми лекційних занять

тема 1 Виникнення, предмет, призначення, функції та проблематика філософії.
тема 2 Філософія Стародавнього Сходу.
тема 3 Антична філософія (Стародавня Греція і Стародавній Рим).
тема 4 Філософія Середньовіччя.
тема 5 Філософія Відродження.
тема 6 Філософія Нового часу.
тема 7 Німецька класична філософія.
тема 8 Філософська думка в Європі у 19 ст.
тема 9 Філософія 20 ст.
тема 10 Історія української філософії.
тема 11 Онтологія (проблема буття у філософії).
тема 12 Ноологія (проблема свідомості у філософії).
тема 13 Гносеологія (проблема пізнання у філософії).
тема 14 Соціальна філософія.
тема 15 Філософія історії. Культура і цивілізація.
тема 16 Філософія права.
Література

вверх


Тема 1: Виникнення, предмет, призначення, функції
та проблематика філософії


1. Філософія як спосіб духовного самовизначення людини у світі.
2. Філософія як теоретична форма світогляду.
Поняття і типологія світогляду.
3. Особливості історичного виникнення філософії.
Міфологічний світогляд.
4. Предмет філософії.
Співвідношення філософії та науки, релігії і мистецтва.
5. Структура філософського знання. Функції філософії.
вверх


Тема 2: Філософія Стародавнього Сходу

1. Особливості західного і східного типів філософствування.
Проблема "Схід-Захід" у сучасній філософії і культурології.
2. Філософська думка Стародавньої Індії
(канонічні джерела, провідні ідеї та напрями).
Буддизм (Гаутама Сіддхартха).
Школи санкх`я, червака-локаята, ньяя, вайшешіка.
3. Філософська думка Стародавнього Китаю
(канонічні джерела, провідні ідеї та напрями).
Школи: натурфілософська, конфуціанство (Конфуцій),
даосизм (Лао-Цзи), моїзм (Мо-Цзи), легісти.
вверх


Тема 3: Антична філософія
(Стародавня Греція і Стародавній Рим)


1. Поняття античної філософії.
Етапи її розвитку та загальні особливості.
2. Натурфілософські школи (мілетська, елейська,
анатомізму, еволюціонізму, ноології): ідеї та представники.
3. Ідеї та представники класичної античної філософії:
софісти, Сократ, Платон, Арістотель.
4. Ідеї, школи та представники класичної античної філософії
(епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм).
вверх


Тема 4: Філософія Середньовіччя

1. Зміни у світогляді при переході від античності
до європейського Середньовіччя.
2. Ідеї та представники середньовічної апологетики і
патристики. Аврелій Августин (Августин Блаженний).
Співвідношення філософії та релігії і теології.
3. Ідеї та представники схоластики і містики. Тома Аквінський.
вверх


Тема 5: Філософія Відродження

1. Поняття "Відродження" та характерні риси
духовного життя в епоху Відродження.
2. Напрями ренесансної філософії
(гуманістичний, антропологізм, платонізм, натурфілософія)
та їх представники (Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка,
Микола Кузанський, Марсіліо Фічіно, Піко делла Мірандола,
Леонардо да Вінчі, Еразм Роттердамський, Ніколо Макіавеллі).
3. Філософські ідеї та представники пізнього Відродження
(П`єр-Анджело Мандзоллі, Мішель Монтень,
Джорджано Бруно, Галілео Галілей).
вверх


Тема 6: Філософія Нового часу

1. Соціокультурні і духовні процеси в Європі Нового часу
та особливості розвитку філософії.
2. Методологічні пошуки Ф.Бекона і Р.Декарта.
3. Теорія пізнання Т.Гоббса і Дж. Лока.
Скептицизм П.Бейля і Д.Юма, сенсуалістські максими Дж.Берклі.
4. Вчення про субстанцію Б.Спінози і Г.Лейбніца.
5. Б.Паскаль і філософія Просвітництва (К.Гельвецій та ін.)
про місце і роль людини у світі. Ідеї Ш.-Л.Монтеск`є,
Ж.-Ж.Руссо, Вольтера, Д.Дідро, П.Гольбаха.
вверх


Тема 7: Німецька класична філософія

1. Особливості німецької класичної філософії.
2. Засновник німецької класичної філософії Іммануїл Кант.
3. Філософські ідеї І.-Г.Фіхте і Ф.-В.-Й.Шеллінга.
4. Філософія Г.Гегеля.
5. Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.
вверх


Тема 8: Філософська думка в Європі у 19 ст.

1. Особливості некласичної філософії 19-поч. 20 ст.
2. Ідеї А.Шопенгауера і С.К`єркегора.
3. Наукова філософія. Позитивізм О.Конта.
Діалектичний матеріалізм К.Маркса.
4. Філософія життя Ф.Ніцше.
вверх


Тема 9: Філософія 20 ст.

1. Особливості філософії 20 ст.
2. Сцієнтичні напрями (неопозитивізм, аналітична філософія,
постпозитивізм, Марбурзька школа неокантіанства,
радикальна епістемологія).
3. Антропологічні напрями (екзистенціалізм, філософська антропологія,
персоналізм, фройдизм, неофройдизм).
Е.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, 4. Культурологічні та історіософські напрями.
О.Шпенглер, А.Тойнбі, П.Сорокін, К.Леві-Стросс, М.Фуко.
5. Релігійна філософія. Неотомізм, протестантська теологія,
теософія (О.Блаватська), вчення "живої етики" О.Реріха,
російська релігійна філософія М.Бердяєва.
6. Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.
вверх


Тема 10: Історія української філософії

1. Українська філософія як складова української духовної культури.
Особливості української культури.
2. Філософська думка Княжої доби.
3. Філософія Відродження. Юрій Дрогобич, Павло Русин, С.Оріховський-Роксолан.
Острозьке просвітництво. Полемісти (І.Вишенський).
4. Філософські погляди вчених Києво-Могилянської академії.
Філософія Г.Сковороди.
5. Філософія 19 ст. Філософські погляди університетських вчених (П.Юркевич).
Філософські ідеї М.Гоголя, Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки,
М.Костомарова, П.Куліша, М.Драгоманова та ін.
6. Філософія 20 ст. В.Вернадський. М.Хвильовий.
В.Липинський. Ю.Липа. Д.Донцов та ін.
вверх


Тема 11: Онтологія (проблема буття у філософії)

1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії.
Людські виміри проблеми буття.
2. Проблеми буття в історико-філософському вимірі.
Категоріальні визначення буття.
3. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття.
4. Проблематичність людського буття.
Життя, буття та існування як характеристики людини.
5. Людська діяльність та екзистенціальність людського буття.
6. Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність".
Вихідні цінності людського буття.
7. Проблема смерті і безсмертя людини у філософсько-світоглядному вимірі.
вверх


Тема 12: Ноологія (проблема свідомості у філософії)

1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її характерні ознаки.
2. Проблема походження свідомості.
3. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова.
4. Структура і функції свідомості.
вверх


Тема 13: Гносеологія (проблема пізнання у філософії)

1. Поняття пізнання та його види.
2. Рівні і форми пізнання.
3. Проблема істини у пізнанні. Істина та сутнісні характеристики знання.
4. Методи і форми наукового пізнання.
5. Людина і пізнання. Істина і правда.
вверх


Тема 14: Соціальна філософія

1. Проблема людського начала. Природне в людині і суспільстві.
2. Проблема індивідного начала у суспільстві.
Взаємодія індивідів як основний елемент соціуму.
3. Проблема законів функціонування і розвитку соціальної
системи як надіндивідуального утворення
4. Проблема способів людського буття у суспільстві.
5. Проблема соціальної будови суспільства, його соціальної
структури, рівнів соціальної організації.
6. Проблема соціальних форм духовного.
вверх


Тема 15: Філософія історії. Культура і цивілізація

1. Філософія історії як напрям філософського знання:
історичне формування проблематики.
2. Філософія історії про суб`єкт, рушійні сили, умови
і чинники історичного процесу.
3. Проблема спрямованості людської історії. Сенс історії.
4. Поняття цивілізації.
5. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.
6. Особливості сучасних проявів культури.
Суттєві ознаки культури.
7. Національні культури і загальнолюдська культура.
вверх


Тема 16: Філософія права

1. Предмет та функції філософії права.
2. Онтологія права.
3. Філософсько-правова антропологія.
4. Філософія природного права.
вверх


Список літератури з курсу

1. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. – К.: Каравела, Л.: Новий світ-2000. – 2001.
2. Філософія / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. – К.: Либідь. – 2001.
3. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. – К.: Либідь. – 1993.
4. Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій. Навчальний посібник / Вільчинський Ю.М., Скринник М.А., Скринник З.Е. – К.: ВІПОЛ. – 1994.
5. Філософія права. Підручник / Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. – К. – 2003.
вверхПлани семінарських занять

тема 1 Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія.
тема 2 Філософія Середньовіччя. Філософія Відродження.
тема 3 Філософія Нового часу. Німецька класична філософія.
тема 4 Філософія 19ст. Філософія 20 ст.
тема 5 Українська філософська думка.
тема 6 Філософія буття.
тема 7 Філософія свідомості. Філософія пізнання.

вверх


Тема 1: Філософія Стародавнього Сходу.
Антична філософія


1. Особливості західного і східного типів філософствування. Проблема "Схід-Захід" у сучасній філософії і культурології.
2. Філософська думка Стародавньої Індії (канонічні джерела - Веди, провідні ідеї та напрями (духовні рухи)). Буддизм (Гаутама Сіддхартха). Школи санкх`я, червака-локаята, ньяя, вайшешіка.
3. Філософська думка Стародавнього Китаю (канонічні джерела – П`ятикнижжя, провідні ідеї та напрями). Школи: конфуціанство (Конфуцій), даосизм (Лао-Цзи), моїзм (Мо-Цзи), легісти (фа-цзи), натурфілософська.
4. Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості.
5. Натурфілософські школи (мілетська, елейська, атомізму, еволюціонізму, ноології): ідеї та представники.
6. Ідеї та представники класичної античної філософії: софісти, Сократ, Платон, Арістотель.
7. Ідеї, школи та представники пізньої античної філософії (епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм).
вверх


Тема 2: Філософія Середньовіччя.
Філософія Відродження


1. Зміна у світогляді при переході від античності до Середньовіччя.
2. Головні ідеї середньовічної апологетики і патристики (філософія Аврелія Августина Блаженного). Зв`язок філософії з релігією і теологією.
3. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії. Філософія Томи Аквінського.
4. Поняття "Відродження" та особливості світогляду епохи Відродження.
5. Провідні напрями філософії Ренесансу: гуманістичний антропологізм (Данте Аліг`єрі, Франческо Петрарка), платонізм (Микола Кузанський, Марсіліо Фічіно), натурфілософія (Леонардо да Вінчі, Микола Коперник). Еразм Роттердамський. Томас Мор. Ніколло Макіавеллі.
6. Філософські ідеї пізнього Відродження. П`єр-Анджело Мандзоллі. Мішель Монтень. Бернардіно Телезіо. Джордано Бруно. Галілео Галілей.
вверх


Тема 3: Філософія Нового часу.
Німецька класична філософія


1. Особливості світогляду і філософії Нового часу.
2. Методологія Ф.Бекона і Р.Декарта.
3. Теорія пізнання Т.Гоббса і Дж.Лока. Сенсуалізм Дж.Берклі. Скептицизм П.Бейля і Д.Юма.
4. Вчення про субстанцію Б.Спінози і Г.Лейбніца.
5. Б.Паскаль і філософи Просвітництва про місце і роль людини у світі.
6. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку європейської філософії Нового часу.
7. І.Кант – засновник німецької класичної філософії.
8. Філософія І.-Г.Фіхте і Ф.-В.-Й.Шеллінга.
9. Філософія Г.-В.-Ф.Гегеля.
10. Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха.
вверх


Тема 4: Філософія 19ст.
Філософія 20 ст.


1. Зміна парадигми філософського мислення у 19 ст.
2. Філософія А.Шопенгауера і С.К`єркегора.
3. Наукова філософія.
4. Філософія життя Ф.Ніцше.
5. Загальні особливості філософії 20 ст.
6. Сцієнтистські напрями.
7. Антропологічні напрями.
8. Культурологічні та історіософські напрями.
9. Релігійна філософія.
10. Провідні терденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.
вверх


Тема 5: Українська філософська думка

1. Українська філософія як складова української духовної культури. Особливості української культури.
2. Філософські джерела і філософські ідеї Київської Русі.
3. Філософія Відродження. Поява професійної філософії в Україні.
4. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Філософія Г.Сковороди.
5. Університетська філософія в Україні 19 ст. Філософські ідеї в українській літературі і громадсько-політичних рухах.
6. Особливості розвитку української філософії 20 ст.
вверх


Тема 6: Філософія буття

1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття.
2. Проблема буття в історико-філософському вимірі. Категоріальні визначення буття.
3. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття у філософському вимірі.
4. Проблема людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини.
5. Діяльність і екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності і сутнісні сили людини.
6. Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність". Вихідні цінності людського буття.
7. Проблема смерті і безсмертя людини у філософсько-світоглядному вимірі.
вверх


Тема 7: Філософія свідомості.
Філософія пізнання


1. Проблема онтологічного статусу свідомості і її ознаки.
2. Проблема походження свідомості.
3. Ідеальний статус буття свідомості. Зв`язок свідомості і мови.
4. Структура і функції свідомості.
5. Поняття пізнання і його види.
6. Рівні і форми пізнання.
7. Проблема істини у пізнанні. Істина і якісні характеристики знання.
8. Методи і форми наукового пізнання.
9. Людина і пізнання. Істина і правда.
.
вверх


© 2009 Правничий коледж ЛНУ ім. І.Франка