Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Влох Наталія Мирославівна

E-mail: nvlokh@yahoo.com

nataliya.vlokh@gmail.com


Біографічна довідка:

Влох Наталія Мирославівна народилася у м. Львові. З 1991 по 1996 рік навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов, англійська філологія (Диплом спеціаліста з відзнакою з англійської мови та літератури). З 1996 року працювала асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2001р. відвідала курси для викладачів англійської мови при Літньому університеті Умео, Швеція (Диплом з викладання курсів з підготовки до Кембриджських іспитів). Влітку 2001 р. отримала стипендію від OSI/FCO Чівнінг. З 2001 по 2002 рр. навчалась у Кембриджському університеті, Велика Британія (ступінь Магістра з англійської мови та прикладної лінгвістики). У 2011 р. Влох Н.М. захистила кандидатську дисертацію “Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного постмодерністського тексту (на матеріалі художніх творів ХХ–ХХІ ст.)”. У червні 2012 р. Влох Н.М. обрано на посаду доцента кафедри англійської філології. Влітку 2012 р. Влох Н.М. отримала стипендії для проведення наукового дослідження в університеті Грант МакЮен (Едмонтон, Канада) та в Кембриджському університеті (Велика Британія).

Сфера наукових інтересів:

прагматика, соціолінгвістика, методика викладання іноземної мови

Членство у наукових товариствах:

IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language – Міжнародна асоціація викладачів англійської мови як іноземної), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages – Викладачі англійської мови для носіїв, що володіють іншими мовами).

Предмети викладання:

англійська мова як іноземна, семінари з методики викладання англійської мови як іноземної, семінари з теоретичної фонетики англійської мови.

Публікації:


1. Влох Н.М. Сутність концепції прагматики художнього тексту / Н.М. Влох // Наукові записки. – Вип. 117. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С.144-146.

2. Влох Н.М. Засоби параграфеміки англомовного постмодерністського художнього тексту / Н.М. Влох // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во національного університету “Острозька академія”. – Вип. 36. – 2013. – С. 111-113.

3. Влох Н.М. Соціальна й прагматична функція художньої комунікації / Н.М. Влох // “Новітні тенденції навчання іноземних мов за професійним спрямуванням”: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 25-26 квітня 2013 р. – Херсон: Вид-во Херсонської державної морської академії, 2013. – С. 92-94.

4. Влох Н.М. Мовленнєва специфіка англомовного постмодерністського художнього тексту/ Н.М. Влох // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во національного університету “Острозька академія”. – Вип. 23. – 2012. – С. 34-36.

5. Влох Н.М. Ризоматичність англомовного постмодерністського художнього тексту // Англістика та американістика: [зб. наук. пр.] – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту., 2012. – Вип. 9. – С. 178-182.

6. Влох Н.М. Комунікативні практики прагматичної організації художнього тексту // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії”, Рівне, 6 грудня 2012 р. – С. 114-116.

7. Влох Н.М. Експлікація інтертекстуальності в англомовному постмодерністському художньому тексті / Н.М. Влох // Мова і Культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. 1. (147). – С. 132-138.

8. Влох Н.М. Соціально-маркована лексика в англомовному постмодерністському художньому тексті / Н.М. Влох // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – № 2. – Т. 1. – Симферополь, 2011. – С. 94-96.

9. Влох Н.М. Художня комунікація як соціально спрямована функція / Н.М. Влох // Матеріали IІ Міжнародної науково-методичної конференції “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи”, Львів, 18–19 листопада 2011 р. – С. 166-167.


10. Влох Н.М. Прагматика художньої комунікації та її складові частини / Н.М. Влох // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – 2010. – № 9. –
С. 11-15.

11. Влох Н.М. Linguistic repetition and the image of Venice in Jeanette Winterson’s “The Passion” / Н.М. Влох // Мова і Культура (науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. I (126). – С. 251-258.

12. Влох Н.М. Інвективна лексика у дискурсному просторі англомовного постмодерністського тексту / Н.М. Влох // Мова і Культура (науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. VII (119). – С. 63-69.

13. Влох Н.М. Соціокультурний аспект лексики у постмодерністському художньому тексті / Н.М. Влох // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-прак. конференції “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”, (Тернопіль, 15–16 жовтня 2009 р.). – Тернопіль: Тернопільський нац. економічний університет, 2009. – С. 271-272.

14. Влох Н. Комунікативно-прагматичний потенціал параграфеміки постмодер¬ністського художнього тексту / Н. Влох // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: зб. матеріалів міжнар. конф., (Львів, 4–6 грудня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – С. 84-85.

15. Влох Н.М. Textual strategies in the postmodernist novel / Н.М. Влох // Мова і Культура (науковий щорічний журнал) – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. V (105). – С. 80-86.

16. Влох Н.М. Cинтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерні¬стського тексту / Н.М. Влох // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Число 11. – С. 289-292.

17. Влох Н.М. Архітектоніка художнього постмодерністського тексту / Н.М. Влох // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. 3 (91). – С. 241-247.

18. Влох Н.М. Прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодер¬ністському тексті / Н.М. Влох // Гуманітар. вісник. Серія: Ін. філологія. Всеукр. зб. наук. пр. Число 10: У 2 т. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – С. 212-215.

19. Влох Н.М. Прагматика та інтерпретація художнього тексту / Н.М. Влох // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – Число 9. – С. 163-166.

20. Влох Н.М. Прагматичні функції графіко-візуальних засобів у пост¬модер¬ністському тексті / Н.М. Влох // Мова і культура (науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. ІІІ, Ч.1. – С. 220-227.

21. Влох Н.М. Принципи організації постмодерністського художнього дискурсу / Н.М. Влох // Текст – текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світлі когнітології: збірник наукових праць. – Львів: ПП „Арал”, 2005. – С. 68-73.

22. Влох Н.М. Когезія і когерентність у тексті й гіпертексті / Н.М. Влох // Вісник Запорізького державного університету. – 2004. – № 3. – С. 37-42.

23. Влох Н.М. Pragmatics of postmodernist text / Н.М. Влох // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філол. науки. – 2004. – № 3 (62)’. – С. 96-101.

24. Влох Н.М. Coherent discourse / Н.М. Влох // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Людина. Мова. Комунікація.”, (Харків, 2 лис¬то¬пада 2004 р.). – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Кара¬зіна. – 2004. – С. 51-52.

25. Влох Н. М. Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних навичок з теми “Houses and Homes” (для студентів 1 курсу факультету іноземних мов; англійське відділення). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 66 с.

26. Влох Н.М., Любецька Л.Є. Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних навичок з теми “Health and Medicine” (для студентів 2 курсу факультету іноземних мов; англійське відділення). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 50 с.

27. Влох Н. М. Методичні вказівки та вправи для розвитку комунікативних навичок з теми “Food and Meals” (для студентів 1 курсу факультету іноземних мов; англійське відділення). – Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 59 с.


Конференції та семінари:

21 вересня 2011 – методичний семінар “Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили англійською правильно і швидко?”, організований представництвом “Пірсон Ед’юкейшн Лімітед”,
м. Львів, Україна

28 червня – 4 липня 2011 – Літня школа (Teacher Development Summer School), спільно організована Британською Радою та IATEFL Україна, смт. Верховина, Івано-Франківська обл., Україна

4 – 6 червня 2010 – IV Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського та романського мовознавства”, м. Луцьк, Україна

18 березня 2010 – Наукова конференція “Впровадження інноваційних технологій у практику викладання англійської мови”, м. Львів, Україна

4 – 6 грудня 2009 – Міжнародна конференція “Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: Теоретичні засади та прикладні аспекти”,
м. Львів, Україна

15 – 16 жовтня 2009 – ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”, м. Тернопіль, Україна

23 – 27 червня 2008 – ХVІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. С. Бураго, м. Київ, Україна


25 – 29 червня 2007 – ХVІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. С. Бураго, м. Київ, Україна

19 – 23 червня 2006 – ХV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. С. Бураго, м. Київ, Україна

20 – 24 червня 2005 – ХІV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. С. Бураго., м. Київ, Україна

15 – 16 вересня 2005 – Міжнародна наукова конференція “Сучасні мовленнєві технології”, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна

17 вересня 2004 – наукова конференція “Listening to Speakers” (“Слухання доповідачів”) у дослідницькому центрі з англійської мови та прикладної лінгвістики Кембриджського університету, Велика Британія

11 – 12 жовтня 2003 – “Підходи і методики викладання мов”, семінар у мовній школі Міжнародний Дім, Львів, Україна

31 травня – 9 червня 2001 – Літня школа “Американські студії в Україні”, Технологічний університет Поділля, Хмельницький, Україна

9 – 20 червня 1997 – “Нові методики та практики у викладанні англійської як іноземної”, Луганський державний Східноукраїнський університет, Україна