Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Микитенко Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

 

Основні етапи педагогічної і наукової роботи:

З 1.11.1997 р. по 30.06.2008 р. – асистент кафедри іноземних мов для природничих     факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

28 квітня 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата   педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».

З 1.07.2008 р. – доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 15.11.2008 р. – докторант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 

Основні напрямки науково-методичної роботи:

проблеми методики навчання іноземних мов у вищій школі, інноваційні підходи та технології формування іншомовної професійної компетентності студентів.

 

Найважливіші публікації:

Автор 58 публікацій, з них 37 наукового та 14 навчально-методичного характеру, в тому числі 29 публікацій у фахових виданнях, співавтор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Статті:

· Микитенко Н. О. Роль міжпредметних зв’язків у формуванні іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю                  /Н. Микитенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. – 2007. – Вип. 11. – С. 75-79.

· Микитенко Н. О. Технологія іншомовного професійно-орієнтованого навчання у підготовці майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. Микитенко. // Наукові праці. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2009. – Вип. 5 (155). – С. 321–327.

· Микитенко Н. О. Навчально-методичне забезпечення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. Микитенко // Вісник ЛДУБЖД. – 2009. – № 3. – С. 169–177.

· Микитенко Н. О. Особливості формування іншомовної професійної компетентності науковців-мігрантів у США, Канаді та Великобританії / Н. Микитенко // Наукові Записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – 2010. – Вип. 15. – С. 316–326. – 0, 7 друк. арк.

· Микитенко Н. О. Чинники формування змісту дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» / Н. Микитенко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2010. – Вип. 26. – С. 93–103. – 0, 7 друк. арк.

· Микитенко Н. О. Структура іншомовної професійної підготовки фахівця природничого профілю у ВНЗ України / Н. Микитенко // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 38-45. – 0,6 друк. арк.

 

Посібники:

· Микитенко Н. Feasts of the English-Speaking Countries: Traditions and Customs: An Intermediate Reader: Навч. Посібник / Н. Микитенко, Д. Терещук. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 100 с.

· Enjoy Your Home Reading : An Intermediate Grammar-Oriented Reader: Навч. Посібник / Г. Ісаєва, Н. Микитенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 144 с.

· Микитенко Н. Ukraine and International Organizations : Навч. посібник /

· Н. Микитенко, Н. Івасів, О. Милик, С. Веселівська. – Львів : Видавничий центр ЛНУімені Івана Франка, 2009. – 326 с.