ПРОГРАМА З КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ"

для студентів денної та заочної форм навчання університету

Уклали: Анатолій Васильович Яртись Станіслав Михайлович Шендрик

Програма Лекційного курсу, та семінарських занять з "Історії української та зарубіжної культури" складена на основі рекомендацій Міністерства освіти України, викладених в Інструктивних листах від 19 травня та 20 липня 1993 року "Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вузах України".

Навчальною програмою для вивчення даного курсу передбачено 72 аудиторних години, з них 54 год. лекційних і 18 год.семінарських занять. Максимальна кількість годин /72/ розрахована на факультети гуманітарного профілю. Для інших факультетів та спеціальностей кількість годин може бути скороченою до 36, з них 28 год. лекційних та 8 год. семінарських занять.

Передбачений програмою лекційний курс складається з чотирьох частин, що охоплюють 26 тем. На семінарських заняттях розглядають 9 тем. На вивчення кожної теми відведено 2 год.

 

НАЗВИ ТЕМ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Частина І. Теорія культури.

1. Культурологія як галузь наукового знання. Предмет і завдання курсу "Історія української та зарубіжної культури"

2.* Основні напрями світової та вітчизняної культурологічної думки.

3. Поняття культури та її структура.

4. Закономірності культурного розвитку людства.

5. Регіональна типологія світової культури.

Частина ІІ. Історія зарубіжної культури

6. Культура первісного суспільства.

7. Культура народів стародавнього Сходу.

8. Антична культура.

9. Візантійська культура.

10. Культура західноєвропейського Середньовіччя.

11 Культура доби Відродження.

12. Реформація і становлення культури Нового часу.

І3. Духовна культура доби Просвітництва.

14. Західноєвропейська культура XIX століття.

15. Культурна ситуація XX століття.

Частина Ш. Культура українського народу: історія та сучасність

16. Феномен української національної культури.

17. Передслов"янське населення України і його культура.

18. Київська Русь і становлення української культури.

19. Українська культура ХІV - першої коловши ХVII ст.

20. Духовне життя українського народу в другій пол. XVII-XVIII ст.

21. ХІХ століття -доба національно-культурного відродження.

22. Український культурний рух,періоду першої світової війни і визвольних змагань.

23. Українська культура між двома світовими війнами і в повоєнні роки.

24. Культурне життя України в умовах ствердження національного суверенітету.

Частина ІV. Культура споріднених східно-слов'янських народів

25. Основні віхи історії російської культури.

26. Культура білоруського народу.

 

назви тем семінарських занять

1. Поняття культури, її структура та закономірності історичного розвитку.

2. Культура народів Сходу.

3. Антична культура.

4. Західноєвропейська культура середньовіччя та Ренесансу.

5. Культура Нового часу та Новітньої диби світової історії.

6. Історичні передумови виникнення української культури.

7. Основні віхи історії та здобутки української культури XIV - XVIII ст.

8. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII - початку XX ст.

9. Українська культура XX століття.

 

Л е к ц і й н и й к у р с

Частина І. Теорія культури

Тема І. Культурологія як галузь наукового, знання.

Предмет і завдання курсу "Історія україн-ської та зарубіжної культури". Культурологія як наука про зміст і сутність культури, закономірності світового та національного культурно-історичного процесу. Філософія та історія культури як складові компоненти культурології. Соціологія культури. Л.Уайт та походження терміна "культурологія". Культурологія як складова частина гуманітарного знання. Етнографія, релігієзнавство, мистецтвознавство, історія науки і техніки, етика, естетика в структурі культурологічного знання. Функції культурології: пізнавальна, світоглядна, методологічна, виховна. Культурологія га глобальні проблеми людства на рубежі XXI ст. Завдання культурології в процесі національно-державної ропбудови України. Теорія та Історія української і зарубіжнії культури як навчальна культурологічна дисципліна. Її пізнавальне і виховне значення в структурі гуманітарної освіти. Актуальні проблеми викладання культурологічних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах України.

 

Тема 2. Основні напрями світової та вітчизняної культурологічної думки

Зв'язок основних напрямів культурології з провідними філософськими течіями сучасності. Структурно-функціоналний напрям культурології. Б.Малиновський. Проблема культури у фрейдизмі га неофрейдизмі Ю. Ранк, Е.Фромм, К.Юнг, А.Адлер, А.Кардінер/. "Символічні" концепції культури /Д.Діболт, Е.Кассірер, К.Леві-Строф/. Культурна антропологія. Л.Уайт. Гра як першоджерело культури в концепції Й.Гейзінгі. Екзистенціалістські інтерпретації культури /К. Яслерс, М.Гайдеггер, А.Камю/. Ортега-і-Гассет про дегуманізацію культури. Теологічне розуміння культури /П.Тілліх, М.Бердяєв, А. Шептицький/. Культура у вченні Т. де Шардена. Моралістичний напрям культурології /А. Швейцер , Г. Манн, Г. Гессе, А.Печчеї/. Еволюціоністські концепції культури. Ідея циклічного розвитку культури /М.Вебер, О. Шпенглер, А.Тойнбі/. Культура в контексті вчення про космопланетарний феномен людини /В. Вернадський, К. Ціолковський/.  Культурологічна думка в Україні. Проблеми культури в філософській спадині Київської Русі /Іларіон Київський, Володимир Мономах/. Боротьба за збереження національної культури як провідна ідея творчості письменників-полемістів та діячів "братських шкіл" у XVI-XVII ст. Культурологічна думка в Киево-Могилянській академії. Символічна інтерпретація культури у філософії Григорія Сковороди. Боротьба за національно-культурне відродження України в середині XIX ст. та формування національної наукової культурології. Культурологічна спадщина П.Куліша, М.Костомарова. Фольклор як джерело національної культури в працях І.Нечуя-Левицького. Культурологічна концепція М.Драгоманова. Іван Франко та розробка цілісної концепції української культури. Послідовність викладу історії української культури в працях М.Грушевського. Концепція культури Д.Донцова. Культурологічні погляди М. Хвильового. І.Огієнко та І. Крип'якевич як теоретики та історики української культури. Культурологічні дослідження в повоєнні роки /Д.Антонович, Д.Дорошенко, Д.Чижевський, Є.Маланюк, М.Семчишин, М.Шлеикевич/.

 

Тема 3. Поняття культури та її структура

Етимологія терміну "культура". Історія становлення філософського розуміння культури. Раціоналістично-просвітницькі, моралістичні, естетичні, теологічні тлумачення поняття культури. Культура як спосіб буття людини та людства, вища форма Існування суспільства. Культура як критерій досконалості людини 1 суспільства. Предметні 1 персональні форми існування культури. Матеріальна і духовна культура. Гуманізм як критерій розвитку культури. Релігія, мораль, мистецтво, філософія - компоненти духовної культури. Наука і культура. Проблема "двох культур" у XX ст. Духовні засади наукової творчості. Культура як система цінностей. Норми як регулятивні компоненти культури. Норма і символ. Звичаї 1 традиції як стійкі системи культурного життя. Проблема синтетичності всіх компонентів та проявів культури. Культура як цілісний феномен. Творчий характер культури.

 

Тема 4. Закономірності культурного розвитку людства

Зовнішня внутрішня детермінація культури. Культура як самодетермінація суспільства і людини. Матеріальне і духовне виробництво - дві основні соціальні сфери розвитку «ультури. Соціально-економічні засади культури. Політична організація суспільства і культура. Вплив на культуру тоталітарного та демократичного устрою суспільства. Духовні засади культури. Проблеми суб'єкта культури. Народ та інтелігенція. Масова та елітарна культура. Проблема традиції і новації в культурі. Збереження та репродукування гуманістичних цінностей як закономірність культурного розвитку. Успадкування як закономірність існування культури. Засоби збереження та поширення цінностей культури. Проблема співвідношення еволюції та революції в розвитку культури. Національна природа культури. Мова і культура. Унікальність національно-культурних феноменів. Проблема світової культури. Співвідношення світової та національних культур. Гуманізм як субстанЦІЯ світової культури. Єдність космічної, біологічної, соціальної і культурної еволюції. Культурна еволюція як вихід за межі природних потреб людини. Культура як носій видової інформації, "колективна пам'ять" людства. Соціальний прогрес як специфіка культурної еволюції. Вплив культурної еволюції на природну еволюцію Землі. Основні принципи класифікації культурної еволюції. Поняття культурної епохи. Класифікація періодів людського суспільства залежно від матеріалу і техніки виготовлення знарядь пиробництва -палеоліт , мезоліт, неоліт, бронзовий,- залізний вік. Культура збиральництва і полювання, агрокультура, науково-технічна культура -найзагальніші етапи еволюції матеріальної культури. Культура і цивілізація.

 

Тема 5. Регіональна типологія світової культури.

Єдність і різноманітність світової культури. Поняття культурної самобутності: культурна спадщина і культурне успадкування. Поняття культурного регіону. Взаємодія і взаємовплив культурних регіонів: синтез, симбіоз, зближення, конфронтація. Європейсько-північнамериканський культурний регіон. Поняття європейської культури та її складові компоненти. Роль античної культурної спадщини у формуванні європейської культури. Християнство як специфічний культурно-іторичний феномен та його значення для духовного розвитку Європи. Внутрішньорегіональні культурно-конфесійні відмінності: романський, германський, слов'янський культурній світи і вплив на них католицизму, протестантизму, православ'я. Роль Європи в історії світової культури.

Далекосхідний культурний регіон. Основні напрями буддизму /махаяні, хінаяна, ламаїзм, дзен-буддизм/ та їх роль у формуванні далекосхідної культури. Роль національних філософських та релігійних учень у формуванні культури регіону /конфуціанство, даосизм, легізм, синтоїзм/. Специфічні риси далекосхідної філософської та суспільно-політичної думки. Естетика та мистецтво. Побут і звичаї далекосхідного культурного ригіону.

Індійський культурний регіон. Роль брахманізму, індуїзму, буддизму, джайнізму у формуванні індійської культури. Особливості індійської філософської та суспільно-політичної думки. Особливості індійського мистецтва. Специфічні риси історії та соціальної організації індійського суспільства. Побут і звичаї.

Арабо-мусульманський культурний регіон. Іслам у культурній історії регіону. Основні напрями іслму: сунізм, шиїзм. Арабо-мусульманська філософська і суспільна думка. Побут і звичаї. Сучасний ісламський фундаменталізм.

Тропічно-африканський культурний pегіон. Поняття Африканської культури. Особливості релігійного компоненту афганської культури. Особливості естетики та мистецтва. Теорії африканської національно-культурної самобутності. Соціальна організація африканських народів. Побут, традиції І звичаї.

Латиноамериканський культурний регіон. Поняття латиноамериканської культури. Расово-етнічна різноманітність культури регіону: традиції доколумйової Америки, європейські, африканські, індіанські основи. Специфічні риси латиноамериканської філософії va eye- • пільно-політичної думки. Кстетика та мистецтво. Особливості суспільної організації життя. Побут і звичаї.

 

Частина ІІ.- Історія зарубіжної культури

Тема 6. Культура первісного суспільства

Культура збиральництва і полювання - найтриваліший етал розвитку людства. Кочовий спосіб життя. Розселення первісної людини на території Землі. Формуяяння основних людських рис, становлення етнічних відмінностей, виникнення мовних сімей. рід, тотемна група сім'я. Колективний спосіб життя. Плем'я - перехідна форма до соціально-політичної організації суспільства. ДИференціація первісного суспілства: соловіки і жінки, вікові категорії і групи, чоловічі союзи, старійшини, провідники релігійних обрядів. Матрилінійні і патрилінійні зв'язки. Знаряддя праці і основні технічні досягнення. Первісні житла і поселення. Побут і поведінка. Релігійні уявлення /магія, фетишизм, анімізм, тотемізм/, обряди, табу. Первісне мистецтво.

Перехід від приватновласницького господарства до виробничого. Культивація злаків. Приручення тварин. Осілий спосіб життя. Формування поселень нового типу. Виникнення міст 1 державних устроїв. Найдавніші центри аграрної культури: Близький Схід, Долина Нілу, Кавказ, Мала Азія. Формування етносів. Велике переселення народів. Винайдення писемності: піктографія, ідеографія, фонографія. Зародки храмової архітектури: дольмени, менгіри, зікурати. Культова скульптура /палеолітичні Венери/.

Прядіння і ткацтво, гончарство, ремесло і торгівля. Релігійні вірування землеробської культури. Міфологія. Місце культури первісного суспільства в історії світової культури.

 

Тема 7. Культура народів стародавнього Сходу

Розклад родового ладу і формування держав у країнах стародавнього Сходу. Азіатський спосіб виробництва і його вплив на культуру стародавнього Сходу. Основні регіони виникнення ранньокласових формацій на Сході - Месопотамія /IV-III тис. до н.е./. Середня Азія та Кавказ /IV-III тис. до н.е./, Вавилон, Стародавній Єгипет /III-II тис. до н.е./, Стародавня Індія /Ш-П тис. до н.е./, Стародавній Китай /П тис. до н.е./.

Сільськогосподарське виробництво, ремесло, торгівля. Винайдення плуга і колеса. Винайдення гончарного кола і виплавки заліза. Торгівля: перехід від натурального обміну до грошового. Охорона власності і закони. Поширення писемності, освіти, науки. Виникнення художньої літератури. Розвиток художньої культури - архітектури, живопису, скульптури. Релігія і міфологія. Взаємовплив культур Стародавнього Світу.

 

Тема 8. Антична культура.

Крито-микенська культура як попередниця античної культури та її зв'язок з культурою, стародавнього Сходу. Архаїчний, класичний та елліністичний етапи культурного розвитку Стародавньої Греції. Основні риси античної культури. Становлення полісів. Сільське господарство. Ремесла, мореплавство, торгівля. Міфологія і античне мистецтво. "Іліада" і "Одіссея" Гомера. Архітектура, живопис, скульптура: Мирон, Поліклет, Фідій. Античний театр: Есхіл, Софокл, Евріпід, Аристофан.

"Золоте століття" Перикла та афінська демократія. Комунікація і фінансова система. Наукові і технічні досягнення. Філософія. Навчання і виховання. Релігія і обряди. Спорт, олімпійські ігри. Гуманістична сутність античної грецької культури, її вплив на становлення європейської цивілізації. Елліністичний період античної культури.

Культура Стародавнього Риму. Римська держава і право. Римська міфологія, її зв"аок з міфологією Греції. Релігійні вірування і культи. Наука і філософія. Греко-римська двомовність і формування наукової та філософської термінології. Література: Лукрецій, Цицерон, Вергілій, Горацій, Онідій, Апулей. Театр 1 цирк. Архітектура. Образотворче мистецтво. Виникнення християнства І криза античної культури. Античний світ і Україна.

 

Тема 9. Візантійська культура

Розкол Римської Імперії 1 піднесення Візантії. Періодизація історії візантійської культури. Християнство як ідеологічна основа візантійської культури. Античні традиції в культурі Візантії. Боротьба античної і християнської ідеологій. Спіритуалізм візантійської естетики. Візантійський художній стиль. Архітектура та образотворче мистецтво. Храм св.Софії у Константинополі. Єдність церковного та світського мистецтва. Систематизація християнського богослов'я: Іоан Дамаскін, Феодор Студіт. Надетнічний, космополітичний характер культури Візантії. Вплив візантійської культури на культуру Київської русі.

 

Тема 10. Культура Західноєвропейського середньовіччя

Феодальна роздробленість середньовічної Європи. Натуральне господарство і становлення селянської агрокультури. Формування народостей і новоєвропейських мор. Становлення феодальної ідеології.

Християнська теологія і церква, їх роль у духовному розвитку суспільства. Патристика та схоластика. Августин Блажений, Боецій, Фома Аквійнський: Середновічне двовір'я. Університети. Середновічні наука. Символізм середньовічного мислення. Лицарство як моральний та естетичний ідеал епохи. Поезія менестрелів, трубадурів, вагантів. Куртуазний роман. Становлення едино! європейської культури. Романський стиль. Готика. Середньовічний епос: "Пісня про Нібелунгів", "Пісня про Роланда", легенда про Тристана та Ізольду, "Божественна комедія" Данте. Жанри середньовічного театру: літургічна драма, містерія, фарс. Інтермедія, мораліте. Розвиток церковної музики та співу.

 

Тема 11. Культура доби Відродження.

Соціально-економічні передумови становлення культури Відродження. Міський характер культури Відродження. Використання античної гуманістичної традиції. Посилення світського компоненту культури. Гуманістичне переосмислення християнстпа. Неоплатонізм як філософська основа ренесансного світогляду. Плутонівоька академія у Флоренції. Гуманізм та. індивідуалізм як плідні риси культури Відродження.

Проторенесанс ХІІІ та ХIV ст. Творчість Бокаччо і Петрарки. Теорія перспективи і живопис. Джотто ді Сондонє. Ранній Ренесанс. Мазаччо, Донателло, Брунеллескі. Гуманістична концепція Леона Альберті. Високе Відродження. Філософія Миколи Кузанського. Лоренцо Валли, П'єрро Помпонацці як вираз гуманістичного світогляду епохи Відродження. Творчість Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Мікельпнджело, Рафаеля. Пізнє Відродження. Ман"еризм. Ієронім Босх, Кль Гре-ко, Я.Брейгель. Пантеїзм Дж.Бруно. Криза ренесансної культури. Макіавеллі. Утопізм: Томас Мор і Томазо Камланелла. Творчість Шекспіра, Рабле, Сервантеса « трагедія ренесансного гуманізму. Західноєвропейський ренесанс і Україна.

 

Тема 12. Реформація і становлення культури Нового часу

Реформація як етап на шляху культурної еволюції людства. M.Лютер, Ж.Кальвін. Гуманізм і реформація. Е.Роттердамський. Протестантська етика. Праця як обов'язок людини і прибуток як життєва мета. Контрреформація і становлення абсолютизму у Франції та Іспанії. Революція в Нідерландах.] Великі географічні відкриття і колонізація Нового Світу. Поширення друкарства. Наукова революція. М. Копернік, І Кеплер, Г. Галілей, У. Гарвей, Індуктивний метод Ф. Бекокона. і розвиток природознавства. І. Нютон. Бароко та класицизм. Караваджо, Л. Берніні, Веласкес, Рубекс, Рембрант, Ф. Гальс.

 

Тема 13. Духовна культура доби Просвітництва /XVIII ст./

Розвиток капіталізму в Європі в кінці XVII-XVIII ст. Початок промислової революції, велика французька буржуазна революція та її місце у світовому культурному процесі. Розум як провідна Ідея Просвітництва. Енциклопедизм. Раціоналістична філософія. Р.Декарт. Діячі Просвітництва: Вольтер, Монтеск'є, Ламетрі, Гельвецій, Дідро, Даламбер, Гольбах, Руссо. Зростання ролі літератури і мистецтва в житті суспільства. Класицизм. Стиль рококо. Французька класична драма: Кориель, Расін, Мольєр.Зародження класичної музики: Бах, Гендель, Глюк, Гайдн, Моцарт.

 

Тема 14. Західноєвропейська культура XIX століття

Зростання темпів промислової революції у XIX ст. Найвидатніші наукові і технічні досягнення XIX ст. Становлення демократичної інтелігенції і зростання її впливу на духовне життя суспільства. Німецька класична філософія та її роль у самоусвідомленні нової епохи /І.Кант та Г.Гегель/. Романтизм як духовна реакція на поширення буржуазного світогляду 1 способу життя. Від романтизму до реалізму. "Фауст" Гете. Виникнення реалізму в мистецтві як утвердження історичного погляду на людину. Діккенс, Стендаль, Бальзак. Завершення класичного етапу розвитку музики. Бетховен. Французький живйлис: класицизм, романтизм, реалізм. Імпресіонізм. Криза традиційних цінностей. А.Шопенгауер і Ф.Ніцше. Позитивізм і прагматизм - філософія утилітаристської свідомості. О.Кант. Еволюція Імпресіонізму і символізму в мистецтві. Постімпресіонізм.

 

Тема 15. Культурна ситуація XX століття

Перша світова війна і поглиблення духовної кризи. Розвиток науки і техніки. Квантова теорія, теорія відносності, відкриття Менделя, концепція Цілковського. Посилення впливу науки і техніки на духовне життя суспільства. Виникнення кіномистецтва. Зростання ірраціоналістичних тенденцій у філософії та мистецтві. А. Бергсон. Е.Гуссерль, 3.Фрейд, К.Юнг. Модернізм як явище культури. Кубізм, футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм. Перегляд літературної форми: Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст. Демократичні напрями духовної культури початку ХХ ст. Культура в умовах тоталітарного режиму. Література антиутопій: О. Хакслі, Д. Оруел. Друга світові війна та її вплив ндуховну культуру людства. Нова економічна,лолітична і культурна ситуація у другій половині XX ст. Атомна загроза. Освоєння космосу. Розвиток кібернетики та генетики. Технологічна революція і перехід до інформаційного суспільства. Екологічна криза. Формування нового планетарного мислення. Екологічна етика. Модернізм у другій половині XX ст. Постмодернізм. Масова культура та її роль у сучасному суспільстві. Література, кіно, живопис, музика. Символізм, експресіонізм в європейському театрі. Доба джазу в музиці. Архітектурні пошуки XX ст. Становлення світової культури. Соціальні та естетичні особливості рок-культури. Феномен контркультури. Молодіжні субкультури /хіппі, панки, рокери та ін./.

 

Частина ІІІ. Культура українського народу: історія та сучасність

Тема 16. Феномен української національної культури

Методологічні проблеми дослідження української національної культури. Українознавство, основні етапи його становлення тя роз-витку. Проблема етногенезу українців. Історія етноніму "Україна", Природні, духовні, соціально-економічні передумови формування українського етносу. Мовні та психологічні особливості українців. Українська ментальність.Історико-етнографічне районування України та його вплив на культуру. Основні Історико-етнографічні зони: Наддніпрянщина, Поділля, Полтавщина, Слобожанщина, Полісся, Прикарпаття, Волинь, Закарпаття, південь України. Етнографічні групи українців. Етнічний склад населення України. Проблема періодизації історії української культури.

 

Тема 17. Передслов'янське населення України і його культура

Перші сліди перебування людини на території України. Старо-кам'яна доба /палеоліт/. Мізинська культура. Новокам'яна доба /неоліт/. Трипільська культура. Особливості трипільського мистецтва. Вік міді /ІІІ тис. до н. е./ та бронзи /ІІ тис. до н.е./. Доіндоєвропейці та індоєвропейці на території України. Патріархат, культ Сонця. Розвинена флективна мова як найважлйвіший елемент індоєвропкйської культури ІІ тис. до н. .е. на території України. Кимерійці як продовжувачі трипільської культури. Скіфська доба на території України. Скіфське мистецтво. Звіриний стиль. Сармати. Грецькі колонії на території України. Впливи Риму. Україна та "велике переселення народів" у ІІ-IV ст. н.е.

 

Тема 18. Київська Русь s становлення української rультури

Проблема генезису східнослов'янських племен. Письмові джерела про словенські племена в І-II ст. н. е. Венеди, склавини, анти. Зарубинецька /II ст. до н.е. - II ст. н.е./ та черняхівська /II - V ст. н.е./ культури. Мистецтво антської доби. "Повість временних літ" про східнослов'янські племена. Побут і звичаї східних слов"ян. Полянська земля. Київ. Історія етноніму "Русь". Соціально-економічні та історичні умови формування Київської Русі. Розвиток міст, торгівлі, ремесла, землеробства як умови формування древньоруської культури. Прийняття християнства. Взаемозв'язок давньоруської культури з культурою Візантії та інших народів. Розвиток писемності на Русі Церковнослов'янська мова, давньоруська література /"Остромирове Євангеліє", "Ізборники" - 1073, 1076 pp., "Повість временних літ", "Поученіе Володимира Мономаха", "Житія", "Києво-Печерський Патерик паломницька література, "Слово о Полку Ігоревім", перекладна література/. Розвиток і поширення освіти. Архітектури пам'ятки Київської Русі. Народне світосприйняття, його відображення в пам’ятках народної мудрості - обрядова поезія, прислів’я, заговори, народні пісні, легенді:, билинний епос. Гуманістичні ідеали як основний зміст усної народної творчості. Історичне значення культури Київської Русі. Монголо-татарська навала та її наслідки для культурного розвитку Русі.

 

Тема 19. Українська культура XIV - першої половини XVII ст.

Процес формування українського етносу в умовах польсоко-литовського поневолення. Виникнення козаччини. Політико-державний і суспільний лад. Умови розвитку національно-культурного і релігійного життя. Церква і духовенство. Братсваa. Виникнення друкарствй. Перкладна та літописна літератураі Освітагта науки. Острозька академія. Зв"язки а західноєвропейською наукою..Відгуки ренесансу і гуманізму в Україні. Усна народна творчість.. Полемічна література. Архітектура і образотворче мистецтво. Художні осередки: жовківська, чернігівська, новгород-сіверсьна малярські школи. Дерев"яна архі-тектура: волинська, галицька, гуцульська, буковинська школи. Музика.

 

Тема 20. .Духовне життя українського народу в другій половині XVII-XVIII ст.

Соціально-економічні передумови розвитку духовної культури на Україні в другій половині XVII-XVIII ст. Визвольна війна 1648-1654рр. та поширення демократичних тенденцій в українській культурі.

Культура козацької держави /1648-1781 pp./. Запорізька Січ. Історичні особливості її культури. Школа в Запорізькій Січі. Релігійні вірування запорізьких козаків. Музична.культура і театральне мистецтво. Кобзарство. Самобутні риси культури Запорізької Січі. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Просвітницька діяльність братств та братських шкіл. Львівська братська школа та її роль у піднесенні національної.самосвідомості українців. Києво-" Могилянська академія, її загальнослов"янське значення. Розвиток усної народної творчості /думи/, національно-визвольні мотиви в козацьких думах, моральні настанови у циклі побутових дум. Віршова сатира, історична драма, інтермедія, вертепна драма. Особливості розвитку архітектури і образотворчого мистецтва. Мистецтво українського бароко. Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Правобережна Україна під Польщею. Галичина, Буковина, Закарпаття під Австрією. Унія як національний чинник у Західній Україні. Освіта та шкільництво Гетьманщини 1 Слобідської України. Видатні вчені і діячі Кивво-Могилянської академії. Григорій Сковорода, його філософське вчон-ня. Формування української літературної мопи в кінці XVIII - на початку XIX ст.

 

Тема 21. XIX століття - доба національного културного відродження

Генезис українського відродження. Періодизація відродженецького процесу. Дворянський /1780-І840/ та народницький /1840-1880/ періоди відродження. Модерністичне відродження /1890-19I4/.

Перші відродженецькі видання в східноукраїнських землях. "Історія Русів". Літературне відродження. І.Котляревський /"Енеїда"/. Український романтизм - важливий чинник національного відродження. Роль Харківського університету у відродженецькому процесі.

Початки галицького відродження. Проблеми мови. Творчість Маркіяна Шашкевича. "Руська трійця", "Русалка Дністровая".

Народницький період відродження. Київські романтики і Кирило-Мефодіївське братство. Тарас Шевченко як ідеолог та провідник відродження. М.Костомаров. "Книга буття українського народу". Розвиток національної самосвідомості українців у 50-60-х pp. Громади. Валуївський указ. Видавничий рух. Київська громада і діяльність М.Драгоманова в 70-80-х pp. Енський указ 1876 р. та його наслідки.

Українська філософія другої половини XIX ст.: С.Гогоцький, П.Юркевич, В.Лесевич. Філософія мови О.Потебні.

Народницький період на західноукраїнськиь землях. Культурне зростання Галичини в 40-80-х pp.

Модерн істичний період українського відродження. Виникнення підпільних і політичних організацій. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. Шкільництво і освіта в другій половині XIX ст. Наукове товариство ім. Т.Шевченка, його видавнича діяльність. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури.

Українська музична культура в другій половині XIX ст. Микола Лисенко. Образотворче мистецтво. Архітектура і пошуки національного стилю: неоукраїнський стиль, необароко, модерн. Український професійний театр. Образотворче мистецтво та живопис.

 

Тема 22. Український культурній рух періоду Першої світової війни і визвольних змагань

Перша світова війна - поворотний етап в історії українського народу. Революція в Росії і спалах національно-політичного відродження в Україні. Центральна Рада. IV універсал Центральної Ради від 22 січня 1918 р. та проголошення повної самостійності Української Народної Республіки. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української національної школи.

Гетьманат. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.БагалІй, А.Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В.Вврнадський, М.Туган-Барановський.

Видавнича справа. Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви.

Тема 23. Українська культура між двома світовими війнами І в повоєнні ржи

Суперечливість культурного процесу в Україні на початку 20-х років. Принципи культурної політики радянської влади. Оборонні позиції представників української культури. Українізація та її значення для культурного процесу. Микола Зеров і Микола Хвильовий. Боротьба О.Шумського проти русифікаторства.

Літературні процеси в Україні. Пожвавлення літературного життя в період українізації. Літературні об'єднання "Плуг", "Гарт", "Валліте", "Молодняк" та ін.

Театральне мистецтво і музична культура. Діяльність музичного товариства ім.Леонтовича. Творчість українських композиторів: Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, В.Косенка, М.Вериковського, Г.Хоткевича, К.Богуславського та ін. Створення українського кіномистецтва, творчість О.Довженка. Архітектура і образотворче мистецтво. Мистецька "школа Бойчука".

Львів - центр культурного життя Західної України. Стрілецький епос. Літературні групи Галичини та їх представники. Українське образотворче мистецтво Галичини: Іван Трупі, Олекса Новаківський, Петро Холодний. Музичне і театральне життя. Станіслав Людкевич.

Репресивні акції сталінізму та їх трагічний вплив на розвиток української національної культури 20-50-х pp.

Український культурний процес в еміграції. Українська культура 50-70-х pp.

 

Тема 24. Культурне життя України в умовах утвердження національного суверенітету

Національно-культурне відродження и Україні в середині 60-х -на початку 90-х років та його особливості. Декларація про державний суверенітет України /16 липня 1991 р./. Акт проголошення незалежності України /24 серпня 1991 p./ - епохальні документи в історії українського народу.відзначення у формуванні національної самосвідомості українців та розвитку духовної культури.

Українська державність як необхідна передумова національно-культурного відродження. Суперечливий характер культурного процесу в сучасних умовах. Демократизація як чинник національно-духовного відродження. Українські культурні традиції та сучасність.

 

Частина IV. Культура споріднених східнослов'янських народів

Тема 25. Культура російського народу

Консолідація російського народу в боротьбі проти іноземних загарбників. Куликівська битва і російське Відродження. Феофан Грек і Андрій Рубльов, Новгородська культура ХV ст. Формування російської централізованої держави та її вплив на культуру рооійсько го народу. Російська публіцистика ХVI ст. Єретичні рухи, розкол та старообрядництво. Зародження світської науки та розвиток філософії в кінці ХVII - на початку ХVIII ст. "Вчена дружина" Петра І /Ф. Прокопович, В.Тат іщев, А.Кантемір/. Заснування Слов'яно-греко-латинської академії. Розвиток науково-природничих, філософсько-просвітницьких ідей в Росії у ХVIII ст. /М. В. Ломоносов, Д. І. Фонвізін, І. Нопіков та ін./. Революційно-демократична концепція О.М.Редіщева. Архітектура та живопис. Культурні зв"язки Росії XVIII ст. Духовна культура пекінської доби. Основні напрями и мистецтві першої половини XIX ст.: класицизм, романтизм, реалізм. Загальне піднесення суспільно-політичного руху та Його вплив на розпиток російської культури.

Формування основ мистецтва критичного реалізму. Світове значення творчості Л. М. Толстого, Ф.М.Достоевського. Розквіт російської музики, живопису. Російська філософська думка другої половини XIX от. В.С.Соловйов. "Західництво" та "слов'янофільство". Досягнення російської науки. Формування інтелігенції як соціального та духовного угруповання, ціннісний зміст поняття "інтелігентності". Російська культура кінця XIX - початку XX ст. Представники "срібного піку" російської літератури та мистецтва. Художні об"еднанна /"Мир искусства", "Голубая роза", "Бубновый валет"/. Символізм. Архітектура і прикладне мистецтво модернізму. Російський авангардизм. Взаємозв'язок західноєвропейської і російської художньої культури: загальні риси і своєрідність.

Основні етапи розвитку російської культури радянської доби.

 

Тема 26. Культура білоруського народу

Початковий період формування білоруського етносу та його культура /ХIIIV ст./. Формування національної самосвідомості, становлення та розвиток білоруської культури в ХVI ст. Творчість Ф.Скорини, С.Будного, М.Смотрицького, Л.Зизанія та ін. Національно-релігійні та політичні організації ХV-XVI ст. /братства/.

Білорусь у складі Російської Імперії /кінець ХVIII ст./..Соціальна тематика е анонімній літературі та публіцистиці. Посилення народницького руху, вплив ідей народництва на літературіий процес у XIX ст. /журнал Томон", газета "Зерно" та ін./. Культурні процеси пореволюційної доби. Культура сучасної Білорусі.

Семінарські заняття

Тема І. Поняття культури, її структура та закономірності sсторичного розвитку

І. Поняття культури в історії філософської думки. Сучасні концепції культури.

2. Матеріальна і духовна форми культури. Структура духовної культурі.

3. Суспільство і культура. Закономірності розвитку культури. Історичні типи культури.

4. Поняття національної та світової культури. Взаємозв'язок національного та загальнолюдського в культурі.

5. Культурно-втнічна класифікація народів світу. Основні культурні регіони. Культурній взаємовплив та взаємозв'язок народів світу.

Теми наукових рефератів

Культура та природа.

Проблеми традиції та новації в культурі. Культура та релігія. Мова і культура. Розвиток культури в умовах тоталітаризму і демократії.

»Концепія культурних переворотів О.Шпенглвра* Культурологічна концепція А.Тойнбі. Філософія культури Дмитра Чижевського. Моральна культура міжособистопо спілкування.

Список літератури

Библер B.C. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М., 1991. 4.2.

Керман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. Разд. I.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994. Лісовий В. Дмитри Іванович Чижевський: онтологія,гносеологія, філософія культури //Філософська і соціологічна думка. 1994. №5-6. Малахов Л. А. Нація в полі культури //Філософська і соціологічна думка. 1991. 8.

Основи исторической типологии культуры. М., 1989. Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. Теорія та історія світової та вітчизняної культури.Л. ,1993. Тойнби А. Постижении истории. М., І991. Философия. Религия. Лультура. М., І992.

 

Тема 2. Культура народів Сходу

І. Специфіка духовної культури Індії. Веди, брахманізм, буддизм, джайнізм, індуїзм.

2. Традиційна духовна культура Китая і Японії. Даосизм, конфуціанство, легізм, синтоїзм, дзен-буддизм.

3. Духовні цінності арабо-мусульманських народів.

Теми наукових рефератів

Духовні цінності древніх цивілізацій Близького Сходу /Єгипет, Месопотамія, Вавилонія/.

Веди - основна релігійно-міфологічна пам"ятка древньоіндійського суспільства.

Кпічний період «історії індійської культури /Махабхарата і Рамаяня/.

Вплив конфуціанстватва на формування духовних цінностей народів Далекого Сходу.

Ритуал у культурному житті народів далекосхідного регіону.

Особливості образотворчого мистецтва Китаю та Японії. Коран як пам'ятка світової культури.

Іслам в обрядово-побутовій культурі арабських народів. Скарби поетичної майстерності в культурній спадщині народів арабо-мусульманського світу.

Список літератури

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1980.

Васильєв Л.С. История религий Востока. М., 1988.

Грюннебаум Г.З. Классический ислам. М., 1988.

Древние цивилизации. М., 1990.

Культура Древнего Египта. М., 1976.

Культура Древней Индии. М.. I97J.    '

Куликов B.C. Китайцы о себе. М., 1989.

Лекції з Історії світової та вітчизняної культури. Львів,1994.

Монтэ П. Египет Рамзесов. М., 1989.

На ріках вавилонських: з найдавніших культур Шумеру, Вапилону,

Палестини. К., 1991.

Очерки истории искусства. М., 1987.

Полікарпов B.C. Лекції з історії світової культури. Харків,1990.

Теорія та історія світоіюї і вітчизняної культури. К..Г993.

 

Тема 3. Антична культура

І. Античність як тип культури: передумови виникнення, характерні риси, періодизація розвитку. .

2. Культурний здобуток Стародавньої Греції.

3. Культура Стародавнього Риму.

4. Антична культурна спадщина та Україна.

Теми наукових рефератів

"Іліада" та "Одіссея" як пам"ятки античної культури.

Міфологічні засади античної культури.

Класична давньогрецька драматургія та її місце в історії

світової культури.

Давньогрецька архітектура як культурний феномен.

Давньогрецькі олімпійські ігри як явище культури.

Давньогрецька філософія в її пплиплх на світову культуру.

Давньоримська література "золотого віку" /1 ст до н.е. - поч. 1 ст. н. е../.

Античні сюжети в українській літературі та образотворчому мистецтві.

Античні пам"ятки України.

Список л і т е р а т у р и

Антична література. Хрестоматія. А., 1968.

Антична культура і вітчизняна Філософська думка. К., 1990.

Коннар А. Греческая цивилизация. М., 1992.

Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974.

Куманецкий л. История культуры Древней Греции и Рима. И., 1990.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1962-1988.

Лекції а історії світової та вітчизняної культури. Львів,1994.

Парандовсьлий Я. Міфологія, вірування та легенди стародавніх

греків та римлян. К., 1977.

Підлісна Г.Н. Світ шітичної літератури. К., 1989.

Полікарпов d.C. Лекції з історії світової культури. Харків,1990.

 

Тема 4. Західноєвропейська культура середньовіччя та Ренесансу

1. Соціальні та релігійно-світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури, її унікальність та характерні риси.

2. Здобутки середньовічної культури: готична архітектура, храмове мистецтво, християнська теологія та філософія. Література, освіта та наука у середні віки.

3. Загальна характеристика доби Відродження, її особливості та періодизація.

4. Високе Відродження та його провідні діячі.

5. Західноєвропейський Ренесанс і Україна.

Теми наукових рефератів

Готика як художньо-естетичний стиль середньовіччя.

Середньовічний театр та йоги жанри.

Лицарство як моральний-та естетичний ідеал середньовічної культури.

Культура раннього Ренесансу та його представники.

Леонардо да Вінчі та Лого місце в культурі Ренесансу.

Північне Відродження та мого прсдстаїиики.

Ман'єризм як художній стиль доби пізнього Ренесансу.

Hiкколо Макіавеллі та його соціально-політична концепція.

Список літератури

Азаркін В.А., Горський B.C. Копернік. Бруно. Галілей. К., 1974. Ваткин, Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. 1978.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса. К., 1990.

Гарин Э. Проблемы Итальянского Возрождения. М., 1986. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствупцего большинства. Л., I990.

Гофф В. Ле. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Лосев А.В. Эстетика Возрождения. М., I960.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994. Наливайко Д.С. Україна і європейське Відроджоння //Вітчизна, 1972. № 5.

Полікарпов B.C. Лекції з історії світової культури. Харків. 1990. Філософія Відродження на Україні. К., 1990. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.

 

Тема 5. Культура Нового часу та новітньої доби світової історії

І. Наукова революція XVII cт. та aормування світоглядних засад культури Нового часу. Художня культура XVII - початку XVIII ст.: бароко та класицизм.

2. Духовна культура епохи Просвітництва /XVIII ст./.

3. Основні художні течії XIX ст.: романтизм, реалізм, натуралізм, символізм.

4. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури з XX ст. Модернізм та його історична еволюція.

Теми наукових рефератів

Бароко як стиль архітектури та образотворчого мистецтва.

Західноєвропейське бароко та Україна.

Стиль рококо як явище європейської культури.

Класицизм як художньо-остетичний принцип, його особливості та здобутки.

Й. Бах та становлення європейської класичної музики.

Імлресівдізм як напрям образотворчого мистецтва.

Симполізм та його місце в культурі XIX-XX ст.

Кіномистецтво як; феномен культури XX ст.: Історія та здобутки.

Сюрреалізм та його місце в культурі XX ст.

Молодіжні субкультури другої половини XX ст.

Феномен рок-культури.

Список літератури

Гвардини Р. Конец нового времени //Вопросы философии. I990. №4. Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994. Полевой В. М. Малая история искусств //Искусство XX века.М., 1991. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури. Харків, 1990. Постмодернизм и культура. М., І99І, Искусство XX века. М., 1991

Самосозчание европейской культуры XX река. Мыслители и писатели Запада о месте культури в современном обществе, М., 1991. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. К., 1993. Формм З. Душа человека. М., 1992.

 

Тема 6. Історичні передумови виникнення української культури

І. Проблема етногенезу українців у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

2. Історія української культури в наукових дослідженнях.

3. Українська ментальність. Самобутні риси духовної культури українського народу.

4. Культура Київської русі як джерело культури українського народу.

5. Духовна культура Галицько-Волинської Русі.

Теми наукових рефератів

Міграційна та автохтонна теорії походження українського народу.

Передслов'янскье населення України, його матеріальна та духонна культура.

Особливості культури слов'янської доби в історії стародавньої України /Від держави антів до Княжої Русі/.

Дохристиянська, культура України-Pycі .

Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі.

Літературні пам'ятки Київської Русі, їх історичне значення. "Повість временних літ" - видатна пам'ятка духовної культури Київської Русі. Архітектура і образотворче мистецтво Київської Русі.

Список літератури

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К.,1988.

Грушевський M. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К.,1991.

Исаевич Я.Д. Культура Галицко-Волынской Руси //Вопросы истории. 1973. 1

Культурне Відродження в Україні. Тернопіль,1993. С.9-І6.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство.К., 1904.

Культура і побут населення України. К.,1933. Розд.І.

Культура українського народу. К.,1994. С.22-59.

Макарчук С. A. Український етнос /Виникнення та історичний розвиток/. К., 1992.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994.

Маланюк Е. Нариси з історії нашої культури. К., 1992.

Огієнко І. Українська культура. К., 1918.

Смолій В.А., Гуржій 0.І. Як і коли почала формуватися українська нація. К., 1991.

Семпишин М. Тисяча років української культури. К., 1993. Розд. ІІІ.

Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Львів, 1992.

Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій. К., 1993.

Шлемкевич М. Загублена українська людина. К., 1992.

Українська душа. К., 1991.

Українська народність: Нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. К., 1990. Розд.І-ІІ, VII-VII.

Ульяновський В.І. Релігія і духовна спадщина минулого.К.,1969. Щербаківський В. Українське мистецтво, К,, 19913.

 

Тема 7. Основні віхи історії та здобутки української культури XIV-XVIII ст.

1. Українська культура XIV-XVI ст. та її здобутки.

2. Український Ренесанс кінця XVI - першої третини XVII ст. та його особливості.

3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні в XIV -першій половині XVII ст.

4. Культура козацької держави /1648-1781 pp./.

5. Києво-Могилянська академія - важливий осередок духовної культури українського народу.

6. Українське бароко другої половини XVII-XVIII от.

Т е м и н а у к о в и х р е ф е р а т і в

Усна народна творчість як елемент духовної культури українського народу.

Початок книгодрукування в Україні.

Церковна та культурно-просвітницька діяльність Л. Могили.

Козацькі літописи - визначна пам'ятка духовної культури України.

Козацьке бароко та його характерні риси.

Діяльність братських шкіл в Україні.

Полемічна література в Україні кінця XVI - першої половини XVII ст.

Творчий внесок Г.Сковороди в духовну культуру українського народу.

Список літератури

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. К, 1991. Апанович О. Культура козацтва. Деякі аспекти розвитку культури Запорізької Січі //Укр.культура. 1991. № І.

Білецький П. О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. К., 1981. Бичко А. К. Фольклорно-епічні джерела давньоруської культури // Філософська думка. І98І. № 6.

Воропай 0. Звичаї нашого народу. Мюнхен, 1959. К., 1991. Ч.1-2. Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI VII віці. Київ; Львів. 1916.

Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. К., 1983. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в XVI - XVIII ст. Львів, 1971. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федороиа. Львів, 1974. Ісаєвич Н.Д. Братства і їх роль у розвитку української культури в XVI - XVIII ст. К., 1969.

Історія української літератури: У 2 т. К ., 1987. Т.1. Культурне Відродження в Україні.Терноліль,1993. С. І6-4І, 87-119. Культура українського народу. К.,1994. С.60-130. Культура і побут населення України. К.,-1991. Макаров А. Світло українського бароко. К., 1994. Українська .культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича. К., 1993.

Лекції з Історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994.

Літопис Граб'янки. К., 1954.

"Наливайко Д. Козацька християнська республіка. К., 1992.

Нічик В.М., Литвинов В.Д. Стратій Я.Н. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні /XVI - початок XVII ст./. К., 1991.

Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. К., 1991.

Семчишин М. Тисяча років української культури. К., 1993. Розд.VIII-ХІ.

Теорія та історія світової вітчизняної культури. К., 1993.

Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. К., 1991.

Хижняк З. І. Киево-Могилянська академія. К., 1988.

 

Тема 8. Національно-культурне Відродження в Україні кінця XVIII - початку XX cт.

І. Генеза та періодизація національного відроджений в Україні.

2. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості.

3. Народницький період національно-культурного відродження та його характерні ознаки.

4. Модерністський період національно-культурного відродження.

5. Національно-культурне відродження в Галичині.

Теми наукових рефератів

Гуманізм української національної ідеї та її розвиток на різних етапах національно-культурного відродження в Україні.

І. П. Котляревський - визначний діяч української культури,

Т. Г. Шевченко та розбудова української культури в XIX ст.

Ідеї українського відродження в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

Ідеї українського національно-культурного відродження у творчості Олександра Потебні.

М. П. Драгоманов і національно-культурне відродження в Україні другої половини XIX ст.

І.Франко - видатний діяч української культури.

Творчий внесок Лесі Українки у духовну культуру українського народу.

Українська греко-католицька церква та національно-культурне відродження в Галичині.

Діяльність "Руської трійці" на ниві національно-культурного відродження Галичини.

М. С. Грушевський і національно-культурне відродження в

Україні кінця XIX - початку XX ст.

Микола Лисенко - визначний діяч цузичної культури України.

Культурно-просвітницька діяльність Наукового Товариства ім.Т.Г.Шевченка.

Список літератури

Грицак Я. Українське національне відродження: тяглість і перервність традицій //3б. "Зустрічі". 1991. Вип.П. Донцов Д. Історія розвитку української національної ідеї. К., 1991.

Дорошенко Д. Нарис історії України. К., 1991. Т.П. Розд. XIII-XV. Кирило-Мефодїпське товариство: У З.т. К., 1990. Кондратюк К. К. Нариси історії українського національно-визвольного руху. Тернопіль, 1993. Крил'якевич. І. П. Історія України. Львів, 1990. Кирчів Р. Г. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці". К., 1990.

Магочій ГІ. Українське національне відродження. Нова аналітична структура //Укр. істор.журн. 1991. 3. М.В.Лисенко у спогадах сучасників. К., 1968. "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху 1 культури України. К., 1907.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994.

Культурне Відродження в Україні. Тернопіль,1993.С.ІІ9-І26. Культура українського народу.К.,1994. С. 130-212. Семчишин М. Тисяча років української культури. К.,1993. . Ролд. XII-XXV.

Сергієнко Г. Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство. К., 1983.

Субтельний Р. Я. Україна. Історія. К., І99І. Ч.4.

Фвдчвнко П.М. Михайло Драгоманов. К., 1991.

Т.Г.ШввчёнкЬ 1 українська національна культура. Матеріали наукового симпозіуму- Львів, 1990.

Штрихи до наукового портрета М.Драгоманова //Зб.наук.праць. .
К., 1991.

Шиш Н..А. Культурно-національне питання на Україні у XIX ст. // Укр. істор.журн. 1991. № 3.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХУШ - початку XX ст. //Україна. Наука.. Культура. К., 1991. Вил.25.

 

Тема 9. Українська культура XX ст.

І. Особливості та основні етапи розвитку української культури у XX ст.

2. Здобутки української культури на шляху її національного відродження.

3. Творчість діячів української культури п еміграції.

4. Християнська церква і духовне оновлення українського народу в умовах розбудови суверенної української держави.

Теми наукових рефератів

Українізація в 20-х роках та її значення для культурного розвитку України.

"Розстріляне відродження" 20-30-х років XX.

Микола Хвильовий - визначний діяч "розстрілиного відродження".

Олександр Довженко - основоположник українського кіномистецтва. Леонід Курбас і українське театральне мистецтво 20-х років XX ст.

Репресивні акції сталінізму та їх трагічний вплив на українську національну культуру.

Стрілецький епос та його місце в українській культурі XX ст.

Митрополит Української Греко-католицької церкви Андрей Шептицький - визначний діяч духовної культури українського

народу.

Образотворче мистецтво Галичини XX от.

Станіслав Людкенич - визначний діяч музичної культури України.

Список літератури

Аксіоми для нащадків українські імена у світовій науці. Львів, 1992.

Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. К., 1990.

Дзюба І. Україна і світ //Літературна панорама: І.,1990,1991,

Жулинський М. Із забуття в безсмертя /Сторінки призабутої спадщини/. К., 1990

Зарубіжні українці. Довідник. К., 1991

Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження //Бібл. журн. "Пам'ятки України". Кн. 2. Українське відродкення і національна церква. К., 1990.

Історія української культури /Під заг. ред. д-ра Івана Крип'якенича. Нью-Йорк. 1990./або вид.: Львів, 1937/.

Культурне Відродження н Україні: історія і сучасність. Тернопіль, 1993. С.119-154, 198-211.

Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини, К., 1988. Культура українського нараду. К., 1994.

Куди йдеш, Україно? Матеріали третьої /зимової/ сесії Міжнародної школи україністики. Київ, січень, 1992; Одеса, 1993.