Щасливий той,
хто знайшов
у гіркому солодке,
у гарячому – холодне

Г.Сковорода


Про факультет

Загальна інформація

Історія

Структура

Керівництво

Програма розвитку факультету

Головна

Університет

Загальна інформація

Львівський національний університет імені Івана Франка – найдавніший в Україні – мав філософський факультет від часу свого заснування у 1661 році. Відновлення філософського факультету в Університеті (1992 р.) – непересічна й важлива подія, яка стала можливою лише в незалежній Україні.

На філософському факультеті готують фахівців із філософії, політології, психології та культурології за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. На факультеті діють кафедри історії філософії, філософії, психології, теорії та історії культури, політології, теорії та історії політичної науки, працює близько ста викладачів, серед яких 15 професорів та докторів наук, понад 70 доцентів та кандидатів наук.

Студенти напряму “Філософія” вивчають історію філософії, сучасну світову філософію, фундаментальні проблеми філософії та методології науки, розвиток філософії в Україні, історію та теорію культури, філософію релігії, філософію культури, етику, естетику, логіку, риторику, іноземні мови тощо. Під час навчання вони мають змогу спеціалізуватися з історії філософії, онтології, гносеології та феноменології, соціальної філософії та філософії історії. По закінченні навчання випускники цього напряму викладають філософію у гімназіях, ліцеях, колегіумах, у вищих навчальних закладах, проводять науково-дослідну роботу.

Здобуваючи спеціальність “Психологія”, студенти вивчають історію психології, загальну, соціальну та вікову психологію, інженерну та клінічну психологію,інші психологічні дисципліни. На психологічному відділенні  факультету – денній та заочній формі навчання – готують фахівців для роботи в системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління. Студенти набувають навичок психодіагностики, психокорекції та психотерапії. Фахівців-психологів поглиблено готують за такими спеціалізаціями: педагогічна та вікова психологія, психологія праці та управління, клінічна психологія.

   Студенти напряму „Політологія” вивчають історію та теорію політичної науки, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних відносин, сучасну політичну теорію та практику. Студенти отримують ґрунтовні знання з політології, філософії, іноземних мов, що дає їм змогу працювати викладачами та науковцями, в органах державного управління та місцевого самоврядування, у політичних партіях тощо. На відділенні політології відкрито спеціалізації “історія та теорія політичної науки”, “політичні інститути та процеси”.

   Програма підготовки студентів напряму „культурологія”. передбачає вивчення циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а також ґрунтовне опрацьовування фундамен-тальних та професійно-орієнтованих дисциплін – історії та теорії культурології, історії української та світової культури, філософії культури, історії українського та світового мистецтва, античного мистецтва, музеєзнавства тощо. Студенти-культуро-логи мають змогу спеціалізуватися з “етики”, “релігієзнавства”, “музейної справи”.

В аспірантурі факультету готують науковців за 14 спеціальностями, діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з філософії та політології,  виходить „Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: серія філософські науки”.

На факультеті працюють  навчально-методичні кабінети з філософії та мистецтвознавства, діють чотири студентські наукові товариства, які сприяють розвитку творчо-креативних здібностей студентства.

Філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка завдяки діяльності його науковців і випускників, які беруть активну участь у науковому, освітньому, громадському, культурному та суспільно-політичному житті країни, відомий в Україні та за її межами. Випускники факультету з хорошими професійними знаннями  затребувані у багатьох сферах нашого суспільства.

 

Історія

Філософський факультет має давню історію, яка розпочинається з 1661 року. Саме тоді Єзуїтський колегіум було перетворено в університет із двома відділами: теологічним та філософським.  

У той час на філософському відділенні навчалось біля двохсот студентів. Програма була укладена за зразком навчальних програм єзуїтських шкіл 16 століття, а відчутні зміни були внесені лише в 18 столітті. В основу цієї програми було покладено систему Арістотеля, що була сукупністю логіки, фізики та метафізики. Крім цього на відділенні викладали історію, географію, грецьку та латинську мови. Навчання тривало три роки, а після закінчення навчання на філософському відділенні студенти могли продовжувати навчання на теологічному відділенні. 

В середині 18 століття на факультеті було відкрито кафедру математики, як окремі предмети стали викладати польську, французьку, німецьку мови, географію та історію. 
Після ліквідації ордену єзуїтів в 1773 році було закрито й університет, який було знову відкрито в 1784 році за декретом австрійського імператора Йосифа ІІ. В його структуру, поряд з юридичним, медичним та теологічним, входив і філософський факультет. 
 

Тут філософія мала роль підготовчих студій до трьох інший "вищих" факультетів. На першому році тут вивчали логіку, "чисту" математику, загальну й природну історії та дипломатію; на другому - фізику, прикладну математику і далі загальну історію; на третьому - метафізику, натуральну теологію й етику, загальну історію, нумізматику, естетику, практичну математику, геометрію і технологію.  

Першим деканом філософського факультету відновленого університету став Ігнацій Юзех Мартинович (1755-1795), автор 2-х томного підручника з експериментальної фізики. З викладачів філософських дисциплін слід згадати Петра Лодія (1764-1829), послідовника філософії Канта й автора підручників ''Метафізика'' та ''Логічні настанови'', Ігнаца Яна Гануша (1812-1869), професора класичної філології та естетики Віктора Вацлава Гана (1763-1816). Протягом 19 століття на філософському факультеті щороку навчалось від 80-ти до 180-ти студентів. Серед їх числа були відомі діячі української культури та політики Я.Головацький, І.Франко, М.Павлика, О.Терлецький, В.Навроцький.В 1924 році філософський факультет було поділено на гуманітарний і природничо-математичний. Перша половина 20 століття на філософському факультеті Львівського університету була пов’язана з іменами учня Брентано, представника аналітичної філософії Казимира Твардовського (1866-1938), учня та критика Едмунда Гуссерля феноменолога Романа Інгардена (1893-1970). 

Після 2-ї Світової війни філософський факультет було закрито, натомість було створено лише одну кафедру філософії. У різні роки кафедру очолювали професори А.С.Брагінець, Б.Т.Кубланов, Т.Я.Старченко, А.І.Пашук. Викладачами кафедри проводились дослідження в галузі історії філософії, методології та логіки наукового пізнання. 

В 1992 році філософський факультет було поновлено. У нього увійшли кафедри філософії, психології, історії та теорії культури, політології, було створено кафедру історії філософії. Першим деканом відновленого факультету був професор Андрій Пашук. Зараз тут працюють майже 100 викладачів, навчається понад 1000 студентів та аспірантів. Для читання окремих курсів запрошуються викладачі з Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Австрії, Польщі. 
 


Структура


В.о. декана

доц. Людмила Рижак

                                              

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

з наукової роботи

з навчально-методичної роботи

з навчально-виховної

 роботи

доц. Карковська Руслана

доц. Вікторія Гупаловська

доц. Андрій  Наконечний

 

РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

Голова

Вчений секретар

в.о. декана Рижак Л.В.

ас. Тетяна Власевич-Хоркава

 

КАФЕДРИ

Історія філософії

Філософія

Теорії та

історії культури

Психології

Політології

Теорії та історії політології

т.239-41-50

т.239-43-72

т.239-42-10

т.239-47-85

т.239-41-08

т.239-44-62

Завідувач

проф.

Андрій
Пашук

Завідувач

проф.

Анатолій Карась

Завідувач

проф.

Володимир Мельник

Завідувач

доц.

Софія
Грабовська

Завідувач

доц.

Микола Поліщук

Завідувач

проф.

Валерій Денисенко

 

 

 

 

ПІДРОЗДІЛИ

 

Центр політичних досліджень

Начально-методичний кабінет філософії

Навчально-методичний кабінет мистецтвознавства

 


Керівництво


 

В.о. декана факультету

Людмила Віталіївна Рижак, доцент, кандидат філософських наук

тел. 239-42-12

                   

 

Заступники декана

- з навчально-виховної роботи

Андрій Романович Наконечний,

доц., кандидат філософських наук

тел.239-45-79

- з наукової роботи

Руслана Ігорівна Краковська

доц., кандидат психологічних наук

тел.239-45-79

- з навчально-методичної роботи

Вікторія Анатоліївна Гупаловська, доц., кандидат психологічних наук

тел.239-45-79

 

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

Заступник голови

Анатолій Феодосійович Карась, професор, доктор філософських наук

Секретар

Вченої ради

Тетяна Власевич-Хоркава, асистент

Члени ради

 

1.     проф. Лисий В.П.

2.     проф. Денисенко В.М.

3.     проф. Захара І.С.

4.     проф. Гапон Н.П.

5.     проф. Пашук А.І.

6.     проф. Поліщук М.В.

7.     проф. Романюк А.С.

8.     проф. Світа Г.М.

9.     проф. Яртись А.В.

10.  доц. Альчук М.П.

11.  доц. Васьків А.Ю.

12.  доц. Грабовська С.Л.

13.  доц. Джунь В.В.

14.  доц. Гупаловська В.А.

15.  доц. Наконечний А.Р.

16.  доц. Партико Т.Б.

17.  доц. Поляруш Б.Ю.

18.  доц. Рижак Л.В.

19.  доц. Сінькевич О.Б.

20.  ас. Михальчишин Г.Є.

21.  Ткачук А. – голова студ.ради факультету,

22.  Мамчак С.П. – аспірантка кафедри філософії

23.  Лешньовська М.О. – студентка 4 курсу

 

webmaster: not found